Искать
 
3


Кафедра Обліку і аудиту

Кафедри
Давидюк Тетяна Вікторівна
Давидюк Тетяна Вікторівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

У 2001 році закінчила (з відзнакою) Житомирський інженерно-технологічний інститут (нині Житомирський державний технологічний університет) за спеціальністю “Облік і аудит”. Має 126 опублікованих праць, з них 107 наукового і 26 навчально-методичного характеру, у тому числі 8 монографій, видані в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Польща (2 – одноосібні ¬- «Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія» (2011 р.), «Развитие бухгалтерского учета человеческого капитала: теория и методология» (2011 р.) (опублікована іноземним видавництвом «LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG» (Німеччина)), 6 – у співавторстві – «Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект» (2003 р.) (м. Житомир, Україна), «Теоретико-исторические предпосылки отображения человеческого капитала в бухгалтерском учете» (2009 р.) (м. Брест, Республіка Білорусь), «Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгал-терського обліку. Людський капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: проб-леми теорії та методології» (2009 р.) (м. Житомир, Україна), «Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки. Роль людського капіталу в розвитку постіндустріального суспільства» (2010 р.) (м. Київ, Україна), «Теория измерения капитала и прибыли. Формирование постоянной заработной платы на основе учета человеческого капитала» (2010 р.) (м. Краків, Республіка Польща), «Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації держави і регіонів Вплив інвестування на економіку держави» » (2010 р.) (м. Запоріжжя, Україна), «Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України» (2012 р.) (м. Житомир, Україна), 51 публікація у фахових виданнях, опубліковані у виданнях України, Республіки Білорусь, Російської Федерації (видавничий центр «Фінанси і кредит», м. Москва), 25 тез доповідей на конференціях, 10 підручників у співавторстві з грифом МОНУ, 19 навчальних та навчально-методичних посібників у співавторстві), з них 11 з грифом МОНУ. За монографію “Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект” в 2004 році нагороджена Грамотою Президіуму Національної Академії Наук України. Співавтор підручників з грифом МОН України “Інформаційні системи бухгалтерського обліку” (2002 р.), “Інформаційні системи і технології в обліку” (2007 р.), “Бухгалтерський фінансовий облік” (2001 р., 2002 р., 2003 р., 2004 р., 2005 р., 2009 р.), “Бухгалтерський облік в торгівлі” (2002 р.), “Бухгалтерський управлінський облік” (2002 р., 2005 р.); навчальних посібників з грифом МОН України “Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі” (2000 р.), “Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво” (2000 р.), “Бухгалтерський управлінський облік. Збірник задач і вправ” (2001 р.), “Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво” (2001 р.), “Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум” (2001 р.), “Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій” (2001 р., 2003 р., 2005 р.), “Бухгалтерський облік і аудит в аптеках (2002 р.), “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку” (2003 р.), “Бухгалтерський облік у бюджетних установах” (2004 р.), “Світовий бізнес” (2004 р.), “Бухгалтерський податковий облік” (2004 р.), “Основи бізнес” (2004 р.), “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (2004 р.), за якими навчаються студенти переважної більшості вищих навчальних закладів України різних форм власності та рівнів акредитації з підготовки дипломованих фахівців з економічних спеціальностей. Підготувала 5 кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Протягом 2009-2011 рр. стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2013 році призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Управлінський облік, аудит, автоматизація бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік людського капіталу, ділова болгарська мова.

Загальна характеристика кафедри

Кафедра обліку і аудиту створена 01 вересня 2007 року згідно з наказом по інституту.

Для розвитку сучасного підприємництва потрібні фахівці з поглибленими знаннями методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу, контролю та аудиту, ведення фінансового обліку та податків, складання звітності, здатні до розробки та впровадження довгострокових напрямків розвитку і посилення конкурентних позицій підприємства у майбутньому.

Фахівець з обліку і аудиту сьогодні проводить не тільки традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи задля підвищення ефективності розвитку підприємства у майбутньому.

Саме тому мета кафедри «Обліку і аудиту» полягає у забезпеченні поглибленої підготовки студентів з визначеного напряму та спрямована на поглиблене вивчення та узагальнення теоретичних засад з обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності, а також засвоєння методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу та контролю.

Для виконання поставленої мети викладачі кафедри працюють за таким напрямком наукової роботи як: проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування підприємницької діяльності.

Викладачі кафедри широко застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно наповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів.

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.

З метою запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес при кафедрі обліку і аудиту створені навчально-тренувальні фірми, які працюють за різними формами власності і різними видами діяльності.
Завдяки організації роботи навчально-тренувалних фірм кафедра забезпечує:

 • покращення практичної підготовки студентів, в т.ч. в період їх навчальної та виробничої практики;
 • надання інформаційних послуг студентам всіх форм навчання з питань організації власного бізнесу;
 • виконання науково-дослідних робіт згідно з госпдоговірними та держбюджетними темами;
 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Однією з важливих передумов впровадження тренінгу в навчальний та поза навчальний процес стало створення необхідної матеріальної бази, обладнання офісними меблями та автоматизованими робочими місцями кожного співробітника фірм та використання ПЕОМ (програми Ліга-Закони, Excel, Парус-Предприятие 8, 1 С Предприятие 7.7, 8.2, Бест-Звіт, Інфо-бухгалтер).

Кафедра випускає фахівців за напрямом підготовки "Облік і аудит" в галузі знань "Економіка і підприємництво" освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр і магістр. 

Підготовка магістрів здійснюється за двома магістерськими програмами: «Облік у банках» та «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Завершується навчання студентів Державною атестацією у  вигляді комплексного державного екзамену з фахових дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та у вигляді захисту дипломних робіт для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Тематика дипломних робіт розробляється з урахуванням сучасних проблем обліку, аналізу і аудиту в Україні та постійно оновлюється.

Перелік тем дипломних робіт магістрів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»: за магістерською програмою «Облік і аудит у банках»,  за магістерською програмою «Облік і аудит підприємницької діяльності»за магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»

 

На початок

Дисципліни кафедри

1. Антикризове регулювання діяльності економічних агентів
2. Аналіз інвестиціних проектів
3. Аналіз господарської діяльності
4. Аналіз моделювання і управління ризиком
5. Аудит
6. Бухгалтерський облік
7. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
8. Державний фінансовий контроль
9. Економічний аналіз
10. Звітність підприємств
11. Інвестиційний аналіз
12. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки:
 Технології діяльності аналітиків із питань фінансово-економічної безпеки підприємства
13. Контроль підприємницької діяльності:
 Фінансово-господарський контроль
 Внутрішній аудит
14. Міжнародні стандарти фінансової звітності
15. Менеджмент ризику у сфері економічної безпеки
16. Науково-педагогічний тренінг
17. Облік в бюджетних установах
18. Облік у банках
19. Облік в галузях економіки
20. Облік операцій Національного банку України
21. Облік і аудит у банках
22. Облік і звітність в оподаткуванні
23. Облік і звітність підприємницької діяльності:
 Організація і методика складання звітності за національними стандартами
 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
24. Облікова політика підприємства
25. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві:
 Економічний ризик та методи його вимірювання
 Основи обліку, аналізу та аудиту на підприємстві
 Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві
26. Організація бухгалтерського обліку
27. Організація і методика аудиту
28. Організація обліку та звітність банку:
 Організація обліку в банку
 Звітність банку
29. Проектний аналіз
30. Податковий облік в банку
31. Ризикологія
32. Стратегічний аналіз
33. Судово - бухгалтерська експертиза
34. Системний аналіз в економіці
35. Управлінський облік
36. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті
37. Фінансовий аналіз
38. Фінансовий облік у банках
39. Фінансовий облік І
40. Фінансовий облік ІІ

На початок

Структурні підрозділи, семінари, студентські клуби


 

На початок

Склад кафедри

Лукін Володимир Олександрович
Лукін Володимир Олександрович - доцент, кандидат економічних наук

Лукін Володимир Олександрович - доцент, кандидат економічних наук В 1975 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівної промисловості”. В 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Стимулювання випуску товарів народного споживання”. З 1986 року працював викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри бухгалтерського обліку та фінансів. З 1995 року – начальник кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Університету внутрішніх справ. З 2011 року працює доцентом кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи; 2012 - 2013 роки – в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи. Теорія бухгалтерського обліку та економічна безпека

Теорія бухгалтерського обліку та економічна безпека
Малахов Валерій Андрійович
Малахов Валерій Андрійович - доцент, кандидат економічних наук

В 2007 році закінчив з відзнакою Харківський національний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» за темою «Збалансованість та узгодженість руху товарних та фінансових потоків промислового підприємства». З 2014 року працює в ХІБС УБС НБУ.

Аудит, організація і методика аудиту, контроль підприємницької діяльності
Шубіна Світлана Валентинівна
Шубіна Світлана Валентинівна - доцент, Кандидат економічних наук

В 1988 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. В 1992 році захистила дисертацію за темою “Ресурсозбереження та використання нових матеріалів у машинобудівництві”. З 2001 року працює в ХІБС УБС НБУ

Роль і місце наукових досліджень у підготовці фахівців з економіки і підприємництва. - Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання
Самородова Наталія Михайлівна
Самородова Наталія Михайлівна - В.о. доцента кафедри обліку і аудиту,

В 1974 році закінчила Московський ордену Трудового Червоного прапору текстильний інститут, має кваліфікацію “інженер-економіст”. З 1983р. працює в ХІБС УБС НБУ

Шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту суб’єктів господарювання
Москаленко Олена Володимирівна
Москаленко Олена Володимирівна - доцент, кандидат економічних наук

У 2006 році закінчила Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Управління інвестиційним портфелем банку в умовах динамічно поновлюваної інформації». В 2014 році переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Діяльність у невиробничій сфері» та дипломант XVI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

Облікова інформація в системі бухгалтерського обліку, управління кредитно-інвестиційним портфелем банку
Хоша Марина Олександрівна
Хоша Марина Олександрівна - , викладач

У 2003 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. З 2004 по 2008 рр. навчалась в аспірантурі УАБС НБУ без відриву від виробництва зі спеціальності 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. З 2003 року працює в ХІБС УБС НБУ

Механізм фінансового стимулювання трудового потенціалу банку. Працює над кандидатською дисертацією
Піскунов Роман Олександрович
Піскунов Роман Олександрович - доцент, кандидат економічних наук

У 2003 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками». В 2014 році переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність». З 2003 року працює в ХІБС УБС НБУ

Антикризове регулювання діяльності економічних агентів
Мірошник Олексій Юрійович
Мірошник Олексій Юрійович - доцент, кандидат економічних наук

У 2006 році закінчив Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності
На початок

Науково-дослідна робота кафедри

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Під керівництвом викладачів, студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», загальноміському конкурсі бізнес-планів, міжрегіональному конкурсі «Аудитор», Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і аудит» тощо, студенти посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Головним напрямком роботи клубу є наукові дослідження, результативність яких відбивається в написанні науково-дослідної роботи студента та подальшій участі найкращих робіт у міських та Всеукраїнських конкурсах.

Члени клубу « Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і аудит».

Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу « Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах освіти, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань розвитку банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників підручників, монографій тощо.

На початок

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

 

 • Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. – Київ: Знання, 2004. – 415 с.
 • Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студентів: Навч. Посіб. / Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. – Київ: Знання, 2005. – 243 с.
 • Шубіна С.В. Економічний аналіз: Практикум. / Шубіна С.В., Торжник Ж.І. -К.: Знання, 2007.-230 с.
 • Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навч.-метод. Посібник // за ред.. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц.. Н.М. Самородової. – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.
 • Давидюк Т.В. Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки. Монографія за ред. проф. М.П. Денисенко, проф.  А.П.Гречан,  доц. В.В. Лойко. – Київ: Фітосоціо-центр, 2010. – 688 с. – С. 471-484 (Розділ 22. Роль людського капіталу в розвитку постіндустріального суспільства)
 • Давидюк Т.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації держави і регіонів. Вплив інвестування на економіку держави. Монографія у 2 т. / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – Т. 1. – 336 с. (Розділ 1,  п. 1.6. Інвестиції в людський капітал – визначальний фактор інноваційної економіки)
 • Давидюк Т.В. Теория измерения капитала и прибыли. Монографія под общ. ред. проф. Бутынца Ф., проф. Добии М. – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – 400 с. – С. 106-147 (Раздел 4. Формирование постоянной заработной платы на основе учета человеческого капитала)
 • Шубіна С.В. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навчальний посібник / Т.С. Пічугіна, С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник. –Львів «Новий світ - 2000», 2011.-326 с.
 • Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія Монографія. − Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с.
 • Давидюк Т.В. Развитие бухгалтерского учета человеческого капитала: теория и методология Монографія. − LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. – 160 с.
 • Давидюк Т.В. Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України.  Монографія. − за заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 308 с. (Розділ 3. Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом)
 • Москаленко О.В. Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири:монографія / за заг. редакцією О.В.Чернявської – Полтава. РВВ ПУЕТ,2012.–368 с. (Розділ 2. п.п. 2.2.2.Сучасний стан та проблеми активізації банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні)
 • Шубіна С.В. Фінансовий аналіз: Практикум: навчальний посібник / С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник, В.О. Швадченко. -К.: Центр учбової літератури, 2013.-296 с.
 • Москаленко О.В., Піскунов Р.О. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І.,  д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. –   349 с. (Розділ 3 «Банківська безпека: теоретичні та практичні підходи», Підрозділ. Регулювання системної безпеки банків: інституційний підхід)
 • Азаренкова Г.М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання: монографія / Г.М. Азаренкова, Р.О. Піскунов, М.І. Гойхман. – К.: УБС НБУ, 2014. – 238 с.

Методичні розробки кафедри

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі, до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з усіх дисциплін перепідготовки ("Фінансовий облік", "Бухгалтерський облік", "Аудит", "Економічний аналіз", "Аналіз інвестиційних проектів", "Стратегічний аналіз", "Аналіз моделювання і управління ризиками" та інші).

На початок

Контакти

Телефон: (057) 338-56-27
Факс (057) 336-82-62
e-mail: Oblik@khibs.edu.ua

На початок