Искать
 
3


Кафедра Обліку і аудиту

Кафедри
Давидюк Тетяна Вікторівна
Давидюк Тетяна Вікторівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

У 2001 році закінчила (з відзнакою) Житомирський інженерно-технологічний інститут (нині Житомирський державний технологічний університет) за спеціальністю “Облік і аудит”. Має 126 опублікованих праць, з них 107 наукового і 26 навчально-методичного характеру, у тому числі 8 монографій, видані в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Польща (2 – одноосібні ¬- «Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія» (2011 р.), «Развитие бухгалтерского учета человеческого капитала: теория и методология» (2011 р.) (опублікована іноземним видавництвом «LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG» (Німеччина)), 6 – у співавторстві – «Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект» (2003 р.) (м. Житомир, Україна), «Теоретико-исторические предпосылки отображения человеческого капитала в бухгалтерском учете» (2009 р.) (м. Брест, Республіка Білорусь), «Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгал-терського обліку. Людський капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: проб-леми теорії та методології» (2009 р.) (м. Житомир, Україна), «Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки. Роль людського капіталу в розвитку постіндустріального суспільства» (2010 р.) (м. Київ, Україна), «Теория измерения капитала и прибыли. Формирование постоянной заработной платы на основе учета человеческого капитала» (2010 р.) (м. Краків, Республіка Польща), «Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації держави і регіонів Вплив інвестування на економіку держави» » (2010 р.) (м. Запоріжжя, Україна), «Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України» (2012 р.) (м. Житомир, Україна), 51 публікація у фахових виданнях, опубліковані у виданнях України, Республіки Білорусь, Російської Федерації (видавничий центр «Фінанси і кредит», м. Москва), 25 тез доповідей на конференціях, 10 підручників у співавторстві з грифом МОНУ, 19 навчальних та навчально-методичних посібників у співавторстві), з них 11 з грифом МОНУ. За монографію “Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект” в 2004 році нагороджена Грамотою Президіуму Національної Академії Наук України. Співавтор підручників з грифом МОН України “Інформаційні системи бухгалтерського обліку” (2002 р.), “Інформаційні системи і технології в обліку” (2007 р.), “Бухгалтерський фінансовий облік” (2001 р., 2002 р., 2003 р., 2004 р., 2005 р., 2009 р.), “Бухгалтерський облік в торгівлі” (2002 р.), “Бухгалтерський управлінський облік” (2002 р., 2005 р.); навчальних посібників з грифом МОН України “Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі” (2000 р.), “Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво” (2000 р.), “Бухгалтерський управлінський облік. Збірник задач і вправ” (2001 р.), “Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво” (2001 р.), “Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум” (2001 р.), “Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій” (2001 р., 2003 р., 2005 р.), “Бухгалтерський облік і аудит в аптеках (2002 р.), “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку” (2003 р.), “Бухгалтерський облік у бюджетних установах” (2004 р.), “Світовий бізнес” (2004 р.), “Бухгалтерський податковий облік” (2004 р.), “Основи бізнес” (2004 р.), “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (2004 р.), за якими навчаються студенти переважної більшості вищих навчальних закладів України різних форм власності та рівнів акредитації з підготовки дипломованих фахівців з економічних спеціальностей. Підготувала 5 кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Протягом 2009-2011 рр. стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2013 році призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Управлінський облік, аудит, автоматизація бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік людського капіталу, ділова болгарська мова.

Загальна характеристика кафедри

Кафедра обліку і аудиту створена 01 вересня 2007 року згідно з наказом по інституту.

Для розвитку сучасного підприємництва потрібні фахівці з поглибленими знаннями методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу, контролю та аудиту, ведення фінансового обліку та податків, складання звітності, здатні до розробки та впровадження довгострокових напрямків розвитку і посилення конкурентних позицій підприємства у майбутньому.

Фахівець з обліку і аудиту сьогодні проводить не тільки традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи задля підвищення ефективності розвитку підприємства у майбутньому.

Саме тому мета кафедри «Обліку і аудиту» полягає у забезпеченні поглибленої підготовки студентів з визначеного напряму та спрямована на поглиблене вивчення та узагальнення теоретичних засад з обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності, а також засвоєння методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу та контролю.

Для виконання поставленої мети викладачі кафедри працюють за таким напрямком наукової роботи як: проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування підприємницької діяльності.

Викладачі кафедри широко застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно наповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів.

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.

З метою запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес при кафедрі обліку і аудиту створені навчально-тренувальні фірми, які працюють за різними формами власності і різними видами діяльності.
Завдяки організації роботи навчально-тренувалних фірм кафедра забезпечує:

 • покращення практичної підготовки студентів, в т.ч. в період їх навчальної та виробничої практики;
 • надання інформаційних послуг студентам всіх форм навчання з питань організації власного бізнесу;
 • виконання науково-дослідних робіт згідно з госпдоговірними та держбюджетними темами;
 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Однією з важливих передумов впровадження тренінгу в навчальний та поза навчальний процес стало створення необхідної матеріальної бази, обладнання офісними меблями та автоматизованими робочими місцями кожного співробітника фірм та використання ПЕОМ (програми Ліга-Закони, Excel, Парус-Предприятие 8, 1 С Предприятие 8.0, Бест-Звіт, Інфо-бухгалтер).

Кафедра випускає фахівців за напрямом підготовки "Облік і аудит" в галузі знань "Економіка і підприємництво" освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр і магістр. 

Підготовка магістрів здійснюється за двома магістерськими програмами: «Облік і аудит у банках» та «Облік і аудит підприємницької діяльності».

Завершується навчання студентів Державною атестацією у  вигляді комплексного державного екзамену з фахових дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та у вигляді захисту дипломних робіт для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Тематика дипломних робіт розробляється з урахуванням сучасних проблем обліку, аналізу і аудиту в Україні та постійно оновлюється.

Перелік тем дипломних робіт магістрів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»: за магістерською програмою «Облік і аудит у банках»,  за магістерською програмою «Облік і аудит підприємницької діяльності»

На початок

Дисципліни кафедри

1. Аналіз інвестиціних проектів
2. Аналіз господарської діяльності
3. Аналіз моделювання і управління ризиком
4. Антикризове регулювання діяльності економічних агентів
5. Аудит
6. Аудит підприємницької діяльності
7. Бухгалтерський облік
8. Економічний аналіз
9. Звітність підприємства
10. Звітність підприємств
11. Звітність банків
12. Інвестиційний аналіз
13. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки:
- Технології діяльності аналітиків із питань фінансово-економічної безпеки підприємства
14. Міжнародні стандарти фінансової звітності
15. Облік в бюджетних установах
16. Облік у банках
17. Облік в галузях економіки
18. Облік операцій Національного банку України
19. Облік і аудит у банках
20. Облік і звітність в оподаткуванні
21. Облік підприємницької діяльності
22. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві:
- Економічний ризик та методи його вимірювання
- Основи обліку, аналізу та аудиту на підприємстві
- Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві
23. Організація обліку в банках
24. Організація обліку
25. Проектний аналіз
26. Податковий облік в банках
27. Ризикологія
28. Стратегічний аналіз
29. Судово - бухгалтерська експертиза
30. Управлінський облік
31. Фінансовий аналіз
32. Фінансовий облік
33. Фінансовий облік у банках
34. Фінансовий облік І
35. Фінансовий облік ІІ
36. Фінансово-господарський контроль

На початок

Структурні підрозділи, семінари, студентські клуби


 

На початок

Склад кафедри

Лукін Володимир Олександрович
Лукін Володимир Олександрович - доцент, кандидат економічних наук

Лукін Володимир Олександрович - доцент, кандидат економічних наук В 1975 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівної промисловості”. В 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Стимулювання випуску товарів народного споживання”. З 1986 року працював викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри бухгалтерського обліку та фінансів. З 1995 року – начальник кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Університету внутрішніх справ. З 2011 року працює доцентом кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи; 2012 - 2013 роки – в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи. Теорія бухгалтерського обліку та економічна безпека

Теорія бухгалтерського обліку та економічна безпека
Шубіна Світлана Валентинівна
Шубіна Світлана Валентинівна - доцент, Кандидат економічних наук

В 1988 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. В 1992 році захистила дисертацію за темою “Ресурсозбереження та використання нових матеріалів у машинобудівництві”. З 2001 року працює в ХІБС УБС НБУ

Роль і місце наукових досліджень у підготовці фахівців з економіки і підприємництва. - Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання
Лєгостаєва Олена Олександрівна
Лєгостаєва Олена Олександрівна - доцент, Кандидат економічних наук

В 1997 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2001 році закінчила аспірантуру захистом дисертації на тему “Організаційно-економічні умови зниження витрат виробництва”. З 2002 року працює в ХІБС УБС НБУ

Проблеми вдосконалення оподаткування в Україні
Самородова Наталія Михайлівна
Самородова Наталія Михайлівна - В.о. доцента кафедри обліку і аудиту,

В 1974 році закінчила Московський ордену Трудового Червоного прапору текстильний інститут, має кваліфікацію “інженер-економіст”. З 1983р. працює в ХІБС УБС НБУ

Шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту суб’єктів господарювання
Москаленко Олена Володимирівна
Москаленко Олена Володимирівна - доцент,

У 2006 році закінчила Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Управління інвестиційним портфелем банку в умовах динамічно поновлюваної інформації». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

Управління кредитно-інвестиційним портфелем банку
Хоша Марина Олександрівна
Хоша Марина Олександрівна - , викладач

У 2003 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. З 2004 по 2008 рр. навчалась в аспірантурі УАБС НБУ без відриву від виробництва зі спеціальності 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. З 2003 року працює в ХІБС УБС НБУ

Механізм фінансового стимулювання трудового потенціалу банку. Працює над кандидатською дисертацією
Піскунов Роман Олександрович
Піскунов Роман Олександрович - старший викладач,

У 2003 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками». З 2003 року працює в ХІБС УБС НБУ

Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками Працює над кандидатською дисертацією
Мірошник Олексій Юрійович
Мірошник Олексій Юрійович - Викладач,

У 2006 році закінчив Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. З 2007 року навчається в аспірантурі УБС НБУ без відриву від виробництва зі спеціальності 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності Працює над кандидатською дисертацією
На початок

Науково-дослідна робота кафедри

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Під керівництвом викладачів, студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», загальноміському конкурсі бізнес-планів, міжрегіональному конкурсі «Аудитор», Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і аудит» тощо, студенти посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Головним напрямком роботи клубу є наукові дослідження, результативність яких відбивається в написанні науково-дослідної роботи студента та подальшій участі найкращих робіт у міських та Всеукраїнських конкурсах.

Члени клубу « Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і аудит».

Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу « Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах освіти, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань розвитку банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників підручників, монографій тощо.

На початок

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

 

 • Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. – Київ: Знання, 2004. – 415 с.
 • Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студентів: Навч. Посіб. / Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. – Київ: Знання, 2005. – 243 с.
 • Шубіна С.В. Економічний аналіз: Практикум. / Шубіна С.В., Торжник Ж.І. -К.: Знання, 2007.-230 с.
 • Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навч.-метод. Посібник // за ред.. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц.. Н.М. Самородової. – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.
 • Давидюк Т.В. Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки. Монографія за ред. проф. М.П. Денисенко, проф.  А.П.Гречан,  доц. В.В. Лойко. – Київ: Фітосоціо-центр, 2010. – 688 с. – С. 471-484 (Розділ 22. Роль людського капіталу в розвитку постіндустріального суспільства)
 • Давидюк Т.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації держави і регіонів. Вплив інвестування на економіку держави. Монографія у 2 т. / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – Т. 1. – 336 с. (Розділ 1,  п. 1.6. Інвестиції в людський капітал – визначальний фактор інноваційної економіки)
 • Давидюк Т.В. Теория измерения капитала и прибыли. Монографія под общ. ред. проф. Бутынца Ф., проф. Добии М. – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – 400 с. – С. 106-147 (Раздел 4. Формирование постоянной заработной платы на основе учета человеческого капитала)
 • Шубіна С.В. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навчальний посібник / Т.С. Пічугіна, С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник. –Львів «Новий світ - 2000», 2011.-326 с.
 • Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія Монографія. − Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с.
 • Давидюк Т.В. Развитие бухгалтерского учета человеческого капитала: теория и методология Монографія. − LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. – 160 с.
 • Давидюк Т.В. Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України.  Монографія. − за заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 308 с. (Розділ 3. Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом)
 • Москаленко О.В. Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири:монографія / за заг. редакцією О.В.Чернявської – Полтава. РВВ ПУЕТ,2012.–368 с. (Розділ 2. п.п. 2.2.2.Сучасний стан та проблеми активізації банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні)
 • Шубіна С.В. Фінансовий аналіз: Практикум: навчальний посібник / С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник, В.О. Швадченко. -К.: Центр учбової літератури, 2013.-296 с.

Методичні розробки кафедри

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі, до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з усіх дисциплін перепідготовки ("Фінансовий облік", "Бухгалтерський облік", "Аудит", "Економічний аналіз", "Аналіз інвестиційних проектів", "Стратегічний аналіз", "Аналіз моделювання і управління ризиками" та інші).

На початок

Контакти

Телефон: (057) 338-56-27
Факс (057) 336-82-62
e-mail: Oblik@khibs.edu.ua

На початок